Документи щодо особового складу Документи щодо особового складу Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 84 Заява. Особисті офіційні документи Доручення. Ділова українська мова офіційно-діловий та науковий стилі : Навчальний посібник. Зразки оформлення документів : Для підприємств і громадян. Сучасне українське ділове мовлення. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. Мова сучасних ділових документів. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. Російсько - український словник ділового мовлення. Ці основні риси є визначальними у формуванні системи мовних одиниць і прийомів їх використання в текстах ділових управлінських документів. ОДС має такі функціональні підстилі: Законодавчий — використовується в законотворчій сфері, регламентує та обслуговує офіційно-ділові стосунки між приватними особами, між державою і приватними та службовими особами. Реалізується в Конституції, законах, указах, статутах, постановах та ін. Дипломатичний — використовується у сфері міждержавних офіційно-ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури. Регламентує офіційно-ділові стосунки міжнародних організацій, структур, окремих громадян. Реалізується в конвенціях міжнародних угодахкомюніке повідомленняхнотах зверненняхпротоколах, меморандумах, договорах, заявах, ультиматумах і т. Юридичний — використовується у юриспруденції судочинство, дізнання, розслідування тощо. Документи щодо особового складу загальна характеристика підстиль обслуговує та регламентує правові та конфліктні відносини, як міжнародного, державного рівнів, так і між приватними особами. Реалізується в актах, документи щодо особового складу загальна характеристика, протоколах, постановах, запитах, повідомленнях та ін. Адміністративно-канцелярський — використовується у професійно-виробничій сфері, правових відносинах і діловодстві. Обслуговує і регламентує офіційні, службові та приватні відносини між різними підприємствами, організаціями та приватними особами. Реалізується в офіційній кореспонденції листахдоговорах, заявах, автобіографіях, характеристиках, дорученнях, розписках та ін. Документ та його функції Документування та організація роботи з документами, що охоплює сукупність форм, прийомів, способів і методів їх укладання й обробки, називається діловодством справочинством. Результатом документування є документ. Документ — це зафіксована на матеріальному носієві інформація з реквізитами, які дозволяють її ідентифікувати. Разом із паперами нині широко використовуються й нові носії — диски, флеш-накопичувачіякі дозволяють використовувати для документування технічні й автоматизовані засоби. Документування— регламентований документи щодо особового складу загальна характеристика запису інформації на папері чи іншому носії, який забезпечує її юридичну силу. Юридична сила — здатність офіційного документа, яка надається йому чинним законодавством, компетенцією органу, що його видав, та встановленим порядком його оформлення. Юридична сила документа забезпечується встановленим для кожної різновидності документів комплексом реквізитів. Держстандартом установлений не лише склад реквізитів усього їх 31але й зони, і послідовність їх розташування на документі. Сукупність реквізитів і схема їх розташування на документі складають його формуляр. Наявність формуляра забезпечує спільність документування і спільність документації як у межах одного закладу, так і в цілому в країні. Критерії класифікації документів Основною класифікаційною ознакою конкретного документа є його зміст, зокрема, відношення зафіксованої в ньому інформації до особи, структури, предмета або до напрямку діяльності укладача чи адресата. Відповідно до цього і згідно з унормованими вимогами за ознаками класифікації та групами вирізняють такі види документів: Класифікація документів за ознаками У результаті документи щодо особового складу загальна характеристика стану фінансової дисципліни комісія прийшла висновку, що. Голова комісії Члени комісії 27. Укладіть доручення для одержання посилки, бандеролі, стипендії, платні тощо. Виправте помилки та відредагуйте поданий документ. Назвіть реквізити цього документа. Підстава: планова перевірка податкової інспекції Дзержинського району м. Перевірці документи щодо особового складу загальна характеристика така документація:. Ознаки класифікації Групи За найменуванням назвою За змістом і спеціалізацією За призначенням За походженням За місцем укладання За напрямом спрямуванням Автобіографія, акт, довідка, доручення, заява, інструкція, лист, протокол та ін. Загальні: щодо особового складу; організаційні документи; розпорядчі документи тощо. Спеціалізовані: з фінансово — розрахункових і комерційних питань, бухгалтерського обліку, господарсько-договірнізовнішньоторговельної та кредитної діяльності та ін. Щодо особового складу; організаційні документи; документи щодо особового складу загальна характеристика документи ; довідково -інформаційні; особисті офіційні; господарсько- договірні; обліково-фінансові; господарсько-претензійні; зовнішньоекономічні Службові офіційні — укладаються працівниками, які офіційно уповноважені від імені установи, закладу це робити, для вирішення службових питань. Особисті приватні - укладаються будь-якою особою для вирішення індивідуальних питань Внутрішні, що мають чинність у межах установи, закладу, де їх укладено Зовнішні, що є чинником або результатом спілкування з іншими підприємствами, організаціями, особами Вхідні, що надходять до закладу, підприємства, фірми Вихідні, що адресовані за межі установи, закладу, організації За формою і ступенем стандартизації За ступенем складності кількість відображених питань, фактів За стадіями створення За терміном виконання За ступенем гласності секретністю За юридичною силою Стандартні, типові — укладаються на трафаретних, бланкових паперах із захисними символами в суворо регламентованій послідовності, паспорт, свідоцтво, атестат, диплом, військовий квиток тощо Нестандартні, нерегламентовані — лише певна частина даних готується заздалегідь довідка, перепустка, положення, інструкції, типові листи тощо Індивідуальні — укладаються за загальними принципами й формою, але автор — укладач довільно добирає та компонує мовні засоби залежно від конкретної ситуації протокол, автобіографія, звіт, оголошення, запрошення та документи щодо особового складу загальна характеристика. Прості односкладні — відображають одне питання чи один факт Складні — відображають два й більше питань чи фактів Оригінали; копії відпуски, витяги, дублікати Звичайні безстрокові нетермінові — виконуються опрацьовуються в порядку загальної черги Термінові — укладаються за визначеним завчасно терміном виконання, а також телеграми, телефонограми й под. Дуже термінові — зі спеціальною позначкою терміну Звичайні — для загального користування ДЗК ; для службового користування ДСК ; таємні Т ; цілком таємні ЦТ — для обмеженого користування Справжні — чинні, нечинні; підробні — фальсифікати 20. Охарактеризуйте контракт як господарсько-договірний документ з погляду: а призначення; б документи щодо особового складу загальна характеристика в ступеня гласності; г складності. Визначте функціональний різновид договору та заповніть формуляр документа. Замовник робить попередню чи повну сплату, що є підставою для початку робіт. Цей договір складено у двох примірниках, він вступає в силу з моменту його підписання і діє до підписання акта виконаних робіт. Укладіть службовий лист з проханням надати деякі послуги. Виправте помилки та відредагуйте поданий документ. Дніпропетровська віділу житлово комунального господарства п. Разом з цим листом надсилається акт обстеженя стана кв. Артема, для приймання конкретних мір що до срочного ремонта даха в вище сказанніх будинках. Голова контрольно ревізійної комісії підпис Попов Напишіть доповідну записку проректорові з навчальної роботи з пропозицією внести зміни до навчального плану. Оформіть пояснювальну записку про порушення трудової дисципліни студентами вашої групи. Виправте помилки в оформленні документа. Присутні: Документи щодо особового складу загальна характеристика П о в і с т к а д н я: 1. Затвердження складу комісії по контролю дисципліни. Слухали: Інформацію голови Лисенко За технікою відтворення За терміном зберігання Рукописні; відтворені механічним способом Тимчасового до 10 р. Укладіть автобіографію, дотримуючись вимог оформлення цього виду документів. Що повинно бути викладено у тексті статуту? До якого типу документів він належить? Охарактеризуйте положення як організаційний документ, визначте, який це документ за: а найменуванням; б призначенням; в походженням; г місцем документи щодо особового складу загальна характеристика д формою. Перекладіть текст українською мовою, поясніть орфограми. Кривой Рог Принять на должность экономиста фирмы Артемьева Ефрема Афанасьевича с 15 апреля 2004 документи щодо особового складу загальна характеристика. Основание: заявление Артемьева Напишіть накази: а про зачислення абітурієнтів до навчального закладу; б про заохочення працівників підприємства. Від імені деканату свого факультету або дирекції підприємства складіть розпорядження про проведення суботника. Укладіть довідку про свою заробітну платню, стипендію тощо. Виправте помилки та відредагуйте поданий документ. Довідку видано у тому, що студент Вовк Микола Іванович дійсно навчається на V-у курсі будівельному факультеті Криворізькому технічному університеті. Подайте текст у документи щодо особового складу загальна характеристика телеграми, прагнучи до максимальної стислості. Укладіть заяву на звільнення з роботи. Запишіть реквізити цього документа. Оформіть заяву на відпустку, умотивувавши причину надання відпустки. Кривого Рогу Шевченко Рівень навчання — середній, але за словами викладачів, могла б вчитися краще. Участі у конференціях не брала, але сумлінно ставилась до виконання громадської роботи. Науковий керівник — Загнітко Анатолій Панасович. За ці роки студентка здобула міцну методичну базу. В колективі вона дружелюбна, чутлива дівчина. Має багато друзів, велике коло спілкування. Вимоги щодо укладання і форма кожного документа, як правило, обумовлені його призначенням соціальними, економічними та психологічними особливостями офіційного спілкування. Стандартизація як риса стилю є виправданою, оскільки полегшує та прискорює пошук потрібної інформації, її сприймання, економить час на укладання тексту документа. Усі ділові папери за ступенем стандартизації способом викладу матеріалу можна умовно поділити на три категорії: 1. Ці документи за формою — індивідуальні. Документи, у яких для зручності й пришвидшення їх укладання та обробки частину даних готують друкарським способом заздалегідь. Укладачеві треба лише підкреслити потрібне чи викреслити непотрібне акт про обстеження матеріального стану, довідка, перепустка та под. Ці документи за формою є нестандартними. Документи з високим ступенем стандартизації, котрі мають точні стандарти, у яких передбачено не лише формуляр, вид і розмір шрифту, а навіть словосполучення, якими має послуговуватися той, хто заповнює бланк, за винятком цілком конкретних індивідуальних відомостей у відведених для цього місцях свідоцтво про народження шлюбатестат чи диплом про освіту, паспорт і под. Бланки цих документів мають відповідний рівень захисту спеціальний папір, водяні знаки тощо. Укладаючи документи щодо особового складу загальна характеристика з низьким рівнем стандартизації 1послуговуються документи щодо особового складу загальна характеристика видами викладу текстів, як розповідь, опис, міркування. Розповідь— спосіб викладу подій, явищ, фактів у їх хронологічній послідовності. Документи щодо особового складу загальна характеристика — це спосіб загальної характеристики явища, події, факту, коли укладач, перелічуючи його ознаки чи властивості, використовує елементи опису, які обґрунтовують і конкретизують цю характеристику акт, наказ, розпорядження, постанова та под. Доводячи свою точку зору, укладач послуговується переконливими, обґрунтованими і правдивими доказами службові записки, відгуки, висновки, ділова кореспонденція та под. Укладання документів із 2і 3рівнем стандартизації можна звести до таких трьох операцій: - вибір серед запропонованих стандартних конструкцій необхідної в конкретному випадку; - уважне заповнення формуляра; - побудова за наведеними зразками формулювань, не передбачених даним формуляром бланка. Для забезпечення оплати заборгованості за позиками просимо приймати платіжні вимоги, що надаються на інкасо, реєстри рахунків для дрібних відвантажень, реєстри платіжних вимог за внутрішньоміськими рахунками і розрахунками, що проходять через Бюро взаємних розрахунків, а також довідки із розрахунків у порядку планових платежів. Надаємо право банкові без особливого в кожному окремому випадку нашого розпорядження переказувати на наш розрахунковий рахунок суми кредиту при перевищенні забезпечення над заборгованістю за позиковим рахунком, а також списувати кошти з нашого розрахункового рахунка в разі перевищення боргу за позиковим рахунком під розрахункові документи в дорозі над сумою наданого забезпечення. Директор підпис Розшифрування підпису Складений комісією: Голова комісії: завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки доцент Луньов Члени комісії: старший лаборант кафедри Авдеєнко Присутні: декан факультету інформаційних технологій доцент Величко Складено у трьох примірниках: 1-й примірник — бухгалтерії; 2-й примірник — кафедрі; 3-й примірник — факультету. Голова комісії підпис Луньов Члени комісії підпис Документи щодо особового складу загальна характеристика. Петров Присутні: підпис Такі позики кредити банку підприємствам, організаціям використовуються для оплати вартості товарів, відвантажених на адресу споживачів, сезонні витрати, за надані послуги тощо. Реквізити Правила оформлення Державний герб Розташовується посередині бланка або у кутку над серединою рядка з назвою організації Емблема організації чи підприємства Розміщується поряд з назвою організації. Як емблему можна використовувати товарний знак, зареєстрований у встановленому порядку Зображення державних документи щодо особового складу загальна характеристика Розташовується у верхньому лівому кутку або посередині документа Код підприємства, установи, організації Розташовується у верхньому правому кутку Код форми документа Розташовується у верхньому правому кутку під кодом підприємства, організації, установи Назва міністерства, комітету або відомства, якому підпорядковується установа вищої установи, засновника Розташовується у верхньому лівому кутку або посередині рядка Повна назва установи, організації або підприємства — автора документа Розташовується у верхньому лівому кутку або посередині рядка. Може наноситися за допомогою штампа або друкарським способом Назва структурного підрозділу Розташовується у верхньому лівому кутку. Дозволяється друкувати машинописним способом Адресант Розташовується у верхньому лівому кутку, оформляється відповідно до поштових правил: вул. Кривий Ріг — 50008, т. Кривого Рогу МФО 414992 Назва виду документа Розташовується зліва або посередині рядка. Документи щодо особового складу загальна характеристика усіх документах, крім листів, наводиться назва його виду. Дата Документ датується днем його підписання або затвердження. На бланках дату підписання документа ставлять у лівій верхній частині разом із індексом на спеціально відведеному для цього місці. Якщо документ складено не на бланку, то дату ставлять під текстом зліва. Вона записується словесно—цифровим способом 21 січня 2004 р. У документах матеріально-фінансового характеру дата оформляється словесно—цифровим способом. Документи колегіальних органів протоколи, акти та ін. Цей реквізит дозволяє забезпечити оперативний довідково — інформаційний пошук документа, контроль виконання. Індекс документа включає в себе три пари арабських цифр, де перша пара — індекс структурного підрозділу, друга — номер справи за номенклатурою для підрозділу, третя документи щодо особового складу загальна характеристика порядковий номер за журналом обліку. Містить дату документи щодо особового складу загальна характеристика індекс, вказані у документі організацією, яка уклала чи видала документ. Таке посилання здійснюється в разі оформлення листа—відповіді й допомагає організації, яка отримує такий лист, знайти копію документа, на який отримано відповідь. Складено комісією у складі: Голова: заст. Яковенко Члени комісії: бухгалтер І. Кротова Присутні: касир заводу Сухаренко Як результат проведення ревізії встановлено: 1. Залишок грошей у касі за станом на 22. Фактичний залишок наявних грошей 1772 грн. Нестача наявних грошей, що утворилася з провини касира, - 12 грн. Комісія пропонує повернути суму, що її не вистачає, касирові заводу Документи щодо особового складу загальна характеристика Складено у трьох примірниках: 1-й примірник — директорові заводу; 2-й примірник — до бухгалтерії заводу; документи щодо особового складу загальна характеристика примірник — касирові заводу. Голова комісії підпис Яковенко Члени комісії підпис І. Я Кирпотіна підпис Підпис Підпис менеджера Павленка В.

Смотрите также: